THINK DIVERSITY! - Baltijas Dažādības biznesa forums

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa apvieno viedokļu līderus, lēmumpieņēmējus un starptautiskos ekspertus, lai apspriestu labās prases vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanā darba vietā, kā arī veicināt inovatīvu dažādības vadības metožu ieviešanu dažādās uzņēmējdarbības un organizāciju attīstības jomās.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums  fokusējas uz dzimumu līdztiesības, LGBT jautājumiem, cilvēku ar invaliditāti jautājumiem, kā arī etniskās un rases piederības (tai skaitā migrācijas un bēgļu) jautājumu risināšanu.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums vērsts uz cilvēkresusrsu, dažādības vadības, komunikācijas, mārketinga, produktu izstrādes speciālistiem, kā arī uzņēmumu, organizāciju un iestāžu vadītājiem. 

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums ir platforma, lai dalītos labās prakses piemēriem vienlīdzīgu iespēju pieejai darba vietā, innovāciju attīstībā, klientu lojalitātes nodrošināšanai, kā arī starpsektoru sadarbībai.

THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums ir īpaši nozīmīgs dažādām industrijām un nozarēm, īpaši finanšu, apdrošināšanas, mārketinga, IT , cilvēkresursu un citām jomām.

2018. gada 8. jūnijā norisinājās pirmais THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums, kurā svīnīgi tika atklāta Latvijas Dažādības harta, kā arī Latvijas Vienlīdzības indekss.  Latvijas Dažādības harta ir brīvprātīga vienošanās, kuras mērķi ir cieņpilnas attieksmes veicināšana un dažādu sabiedrības grupu iekļaušana. Latvijas Vienlīdzības indekss ir pirmais nacionālā mēroga organizācijas politikas dokumentu un rīcības novērtējums, kas vēsrts uz cilvēku dažādības, vienlīdzīgas attieksmes principu ieviešanu kā pret darbiniekiem, tā sadarbības partneriem un klientiem.

2. THINK DIVERSITY – Baltijas Dažādības biznesa forums norisināsies 2020. gada maijā.

 .