Projekts DIMAIN

PROJEKTA APRAKSTS
Demogrāfisko, sociālo un ekonomisko izmaiņu ietekmē, Eiropas darba tirgus kļūst aizvien daudzveidīgāks. Ņemot vērā šo dažādību, vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem kļūst aizvien aktuālāk radīt un ieviest prakses un politiku, kas veicinātu sabalansētu un iekļaujošu darba vietu, radot darba vidi un apstākļus, kur ikviens darbinieks jūtas cienīts un integrēts kopējā personālā, neskatoties uz personas etnisko piederību, reliģisko pārliecību, sociālo status vai vecumu.
Efektīva dažādības vadība var radīt ieguvumu uzņēmumiem un organizācijām kā darbinieku piesaistē, noturēšanā, radošuma veicināšanā, veiksmīgu problēmu risinājumu procesā, kā arī klientu iesaistē. Uzņēmumi var veicināt pelņas pieaugumu caur efektivitātes palielināšanu un inovācijām, tikmēr palielinot darbinieku apmierinātību, kas rezultējas ar darbinieku lojalitātes palielināšanos.
 
PROJEKTA REZULTĀTI
 • Veicināt izpratni, informēt un komunicēt: Dažādības harta un Vadlīnijas
 • Dažādības vadības un iekļaušanas apmācību programmas
 • Tiešsaistes sadarbības platforma
 
PROJEKTS IR INOVATĪVS ŠĀDĀS JOMĀS:
 • Dažādības harta ir jauninājums projekta valstīs. Ieviešot Dažādības hartu projekta valstīs, tā spēs pacelt individuālās dažādības veicināšanas iniciatīvas jaunā perspektīvā. Tas būs nozīmīgs solis, lai uzņēmumi, kas pievienojas hartai publiski apņemtos ieviest politikas, stratēģijas un praksi, kas radītu tādu darba vietu, kur dažādas grupas var justies brīvs no aizspriedumiem, un tikt nodrošinātam ar apmācībām un karjeras attīstības iespējām.
 • Lai nodrošinātu dažādu darbinieku iekļaušanu un attīstību ir nepieciešams ieviest Dažādības un iekļaušanas principus cilvēkresursu vadības procesos, tai skaitā arī pieaugušo izglītībā. Projekta ietvaros nodrošināsim Cilvēkresursu speciālistu apmācību par soļiem, procesiem un pieaugušo izglītību, lai arī tie spētu turpmāk nodot un ieviest šos procesus.

 • Projekts piedāvās inovatīvas apmācību programmas Cilvēkresursu speciālistiem un pieaugušo izglītotājiem. Šīs apmācības būs nozīmīgs rīks profesionālajā attīstībā un atšķirsies no ierastajiem apmācību procesiem, piedāvājot sēriju ar tiešsaistes aktivitātēm, rīkiem, praksēm un komunikāciju.

 • Sadarbības tīkls uzsver, ka tiesībām uz dažādību jābūt iekļautām ne tikai dažādos procesos, stratēģijās un aktivitātēs, bet tām jābūt iekļautām arī uzņēmuma kultūrā un plašākā sabiedrībā. Sistemātiska šo principu pieņemšana nodrošina atvērtu un produktīvu darba vidi, kur ikviens darbinieks tiek vērtēts kā līderis, atbildīgi, aktīvi, cieņpilni, motivējoši un veicinot to iniciatīvu.

 
PROJEKTA UZDEVUMI:
 • Ieviest un vadīt Nacionālo Dažādības hartu projekta valstīs, tādējādi veicinot izpratni, veidojot progresu dažādības vadības un iekļaušanas jomā.
 • Izstrādāt un izplatīt praktiskas vadlīnijas, dažādas pieejas un aktivitātes, kas atbalstītu iekļaušanu un dažādību, mazinot diskrimināciju un sociālo nevienlīdzību darba vietā un plašākā sabiedrībā.
 • Sniegt apmācības un profesionālās attīstības iespējas vadītājiem, cilvēkresursu speciālistiem un pieaugušos izglītotājiem, lai nodrošinātu tos ar nepieciešamajām zināšanām un kompetencēm, lai tie veiksmīgi vadītu un atbalstītu dažādības un iekļaušanas procesus darba vietā.
 • Izveidota Tiešsaistes platforma atbildīgo personu un mērķa grupu attīstībai, veicinot tīklošanos speciālistu vidū, un veicinātu dažādības vadības un iekļaušanas prakses un politikas.

Projekta tīmkeļvietne www.dimain.eu 

This project has been funded with support from the European Commission. This website and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
[Project Number: 2017-1-LT01-KA202-035236]

 .